[Rozmiar: 26580 bajtów]

Dofinansowania ze środków Unijnych

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4. "Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIR.03.04.00-14-0531/20-00 z dnia 17.09.2020 r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu była pomoc przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia epidemii COVID-19.

Otrzymane dofinansowanie firma przeznaczyła na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego tj. opłacenie mediów, zakup towarów. Dofinansowanie przyczyniło się do utrzymania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 269 109,48 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych 48/100) i został w 100% sfinansowany z wkładu Funduszy Europejskich.